Gå till Meny och Kort om kommande

OBS! Fiket behöver mer folk nu
Läs mer >>>!

Stadgar för Föreningen Folkmusikhuset i Stockholm

§ 1 Föreningens namn och ändamål
Föreningens namn är Föreningen Folkmusikhuset i Stockholm. Föreningen ska verka för att sprida folklig dans, musik och sång, främst svensk och nordisk. I mån av utrymme är Folkmusikhuset även öppet för kulturformer som är folkmusiken närstående. Föreningen är en demokratisk, ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Verksamhet
Föreningens verksamhet är öppen för alla. Grunden i verksamheten är öppet folkmusikhus. Dessutom kan föreningen ordna konserter, danser, kurser i anslutning till stadgans ändamål. Verksamheten är företrädesvis inriktad på akustisk musik.

§ 3 Medlemskap
Medlem är varje enskild person eller organisation, som betalar föreningens medlemsavgift och ansluter sig till föreningens stadgar. Medlem, som har skadat föreningens verksamhet eller anseende, kan uteslutas av medlemsmöte eller årsmöte. Utesluten medlem kan få sitt återinträde prövat på årsmötet.
Närvarande registrerad medlem i föreningen, såväl enskild som organisation, äger en röst på årsmöte och medlemsmöte.

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper med halvårsbrytning (1/7 - 30/6).

§ 5 Styrelse
Styrelsen har ansvar för planering och samordning av verksamhet och ekonomi. Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen uppgår till högst nio personer. Mandattiden för alla styrelseledamöter är ett år. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter tillsammans. Beslut om firmatecknare fattas av styrelsemöte.

§ 6 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper planerar och genomför föreningens löpande verksamhet i samarbete med styrelsen. Årsmötet fastställer arbetsgrupper och väljer gruppansvariga för en mandattid om ett år. Vid behov kan ytterligare gruppmedlemmar väljas av årsmötet. Under löpande verksamhetsår kan styrelsen vid behov utse tillfälliga arbetsgrupper.

§ 7 Revisorer
Revisorerna ska fortlöpande granska föreningens verksamhet och ekonomi, samt avge en revisionsberättelse till årsmötet. Två revisorer, varav en sammankallande och en revisorssuppleant väljs av årsmötet.

§ 8 Valberedning
Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som väljs av årsmötet. Valberedningen ska verka för ombyte och kontinuitet. Valberedningen väljs av årsmötet och består av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast oktober månad. Kallelse och handlingar till årsmötet utgår senast fyra veckor före mötesdagen.
Ordinarie årsmöte ska:
- Pröva om mötet är behörigt utlyst
- Fastställa dagordningen
- Välja ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
- Behandla verksamhets- och ekonomisk berättelse
- Behandla revisionsberättelse
- Pröva fråga om ansvarsfrihet för styrelse.
- Fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår
- Behandla verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
- Behandla inkomna motioner
- Välja styrelseledamöter enligt stadgarnas § 5
- Fastställa arbetsgrupper och välja gruppansvariga enligt stadgarnas §6
- Välja revisorer enligt stadgarnas § 7
- Välja valberedning enligt stadgarnas § 8

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet. Styrelsens yttrande över dessa lämnas senast på mötet.
Om styrelse, revisor eller minst en tiondel av medlemmarna så begär ska extra årsmöte ska hållas inom fyra månader. Kallelse och handlingar till extra årsmöte ska utgå senast fyra veckor före mötesdagen. Det ska framgå av kallelsen, för vilka ärenden det extra årsmötet begärts.
Under årsmöte, såväl ordinarie som extra, väckta frågor får ej bli beslutspunkter.

§ 10 Medlemsmöte
Medlemsmötet är ett forum för information och diskussion om den löpande verksamheten samt planerade och önskade aktiviteter. Medlemsmöte ska hållas minst en gång per år. Kallelse och handlingar ska utgå senast två veckor före mötesdagen.
Vid beslut av ekonomisk eller principiell betydelse eller om frågan är otillfredsställande utredd eller information ej delgivits i tid kan styrelsen eller en tredjedel av mötesdeltagarna påkalla och genomföra bordläggning till nästkommande medlemsmöte. Ett ärende som bordlagts på tidigare möte kan dock bara bordläggas igen om en majoritet av mötesdeltagarna röstar för detta.

§ 11 Dokumentation och arkivering
Protokoll ska föras på årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten. Protokoll från årsmöte och medlemsmöte ska utsändas till medlemmarna.
Föreningen ska hålla arkiv. Arkivet ska innehålla föreningens protokoll, räkenskaper, medlemsblad samt annat material av intresse för att dokumentera verksamheten.

§ 12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar ska beslutas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie, med minst tre månader mellan mötena. Stadgeförslag ska bifogas kallelsen till mötena.

§ 13 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie, med minst tre månader mellan mötena. För beslut om upplösning krävs en majoritet med fyra femtedelar av de vid mötet avgivna rösterna.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla sådant ändamål som ansluter till föreningens målsättning och föreningens arkiv ska överlämnas till offentligt arkiv eller institution med anknytning till föreningens verksamhet.


Med reservatiion för ev fel
Kontakta Folkmusikhuset!
Senast uppdaterad: 2017-03-04
Arne Kjellman

Om du inte hittar den information du söker, eller har andra frågor ring eller smsa till: 0769‑12 90 11.
- -
Telefontider:
Mån - Fre 15 - 20,
Lör och Sön 12 - 18.

Om vi inte kan svara, lämna gärna ett meddelande!

OBS! FÖRBUD mot alla nötter hos oss. Personer är mycket allergiska!
OBS! Fiket behöver mer folk nu
Läs mer >>>!

Kort om kommande:

Låtstugor och Visstugor även på YouTube och Zoom

Se Folkmusikhusets film, gilla den på YouTube!

Prenumerera här!
Du får meddelande, varje månad eller när sidorna förnyats

QR-kod

Scanna QR-koden för att automatiskt ladda sidan i din mobil.